เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
ประวัติ และสาขาในสถาบันเทคโนโลยีนานานชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
  • 26.05.2566

ประวัติ และสาขาในสถาบันเทคโนโลยีนานานชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์          เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยของไทยมี 2 ประเภทหลัก ๆ เหมือนกับโรงเรียนนั่นคือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยในฝั่ง

เอกชนก็มีหลากหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น ABAC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยก็มีหลากหลายไม่แพ้กัน 

อย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มี

จุดเด่นแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นประวัติ ความเชี่ยวชาญของคณะ สิ่งที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของ

น้อง ๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันนี้พี่ mega เลยอยากพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับ SIIT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กัน


จุดกำเนิด SIIT

       เนื่องจากในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังเติบโตขยายตัวไปในทางที่ดี ทำให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลง

ทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้วิศวกรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญกลายเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ศ. เกริกเกียรติ

 พิพัฒนเสรีธรรม อธิการบดีมธ.ในขณะนั้น กับ นายอานันท์ ปันยารชุน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ผู้นำ

ของวงการอุตสาหกรรมในยุคนั้น จึงได้หารือและประสานงานจนได้ก่อตั้ง โครงการวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (Engineering 

English Program – EEP) ขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 แต่ดำเนินการไปได้สักระยะเกิดปัญหาด้าน

โครงสร้างและงบประมาณ จึงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทยและสมาพันธ์องค์กรเศรษฐกิจญี่ปุ่น และได้รับพระราชทานชื่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชว่า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตามราชทินนามของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี


SIIT เปิดสอนสาขาอะไรบ้าง

      ในระดับปริญญาตรี  SIIT เปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณทิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณทิต มีทั้งหมด 7 สาขาวิชา  คือ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ ระบบโลจิสติกส์   

6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

7. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต มีทั้งหมด 2 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และ เทคโนโลยีการจัดการ

 

       สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีความน่าสนไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่น ด้วยความที่

เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษและเนื้อหาของหลักสูตรมีความน่าสนใจ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเป็นวิศวกร คณะนี้เป็นอีกหนึ่งคณะที่พี่ 

mega แนะนำ

 

  • #Dek67 #TCAS67 #Thammasat
prev 5 สาขาคณะครุศาตร์ / ศึกษาศาสตร์ที่น่าสนใจ
next ไม่ติด Admission รอบ 3 แล้วทำยังไงต่อ

หลักสูตร