เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 26.07.2566

ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านสังคม อย่างการเมืองการปกครอง กฏหมาย หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องนึกถึงเลยนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียง มีผลงานทางด้านการเมืองการปกครองเยอะมาก ทำให้ใครหลาย ๆ คนมีความสนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

 

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ถือเป็นวิทยาเขตก่อตั้งมหาวิทยาลัยเเละเป็นวิทยาเขตแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันจะเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติเป็นส่วนใหญ่

คณะที่เปิดสอน

- คณะนิติศาสตร์

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ, สาขาวิชาการจัดการธุกิจแบบบูรณาการ

- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

- คณะเศรษฐศาสตร์

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)

- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ), สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ),

- วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี วิทยาเขตนี้ก่อตั้งเนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอในการที่จะขยายการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันจึงกลายเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปกติ

คณะที่เปิดสอน

- คณะนิติศาสตร์

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- คณะรัฐศาสตร์

- คณะเศรษฐศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- คณะศิลปศาสตร์

- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง

- คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะแพทยศาสตร์

- คณะสหเวชศาสตร์

- คณะทันตแพทยศาสตร์

- คณะพยาบาลศาสตร์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์

- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

- วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง 

คณะที่เปิดสอน

- คณะนิติศาสตร์ 

- วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์, สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอนามัยชุมชน

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี

คณะที่เปิดสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม 

- สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ปริญญาโท)


 

  • #Dek67 #TCAS67 #Thammasat
prev สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์
next ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ