เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 26.07.2566

ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา น้อง ๆ หลายคนคงต้องนึกถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงสะสมมายาวนาน มีผลงานโดดเด่นในทุกด้าน ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีน้อง ๆ หลายคนให้ความสนใจ


ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาล 5 ทรงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยประเทศ เห็นถึงการพัฒนาด้านคมนาคม สังคม การศึกษาและเศรษฐกิจ  ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัจจัยที่เป็นรากฐาน พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ นั่นก็คือ การศึกษานั่นเอง ท่านจึงได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และต่อมาได้รับประดิษฐานเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจนถึงปัจจุบัน 4 คณะที่เปิดสอนเป็นเป็นคณะแรก ๆ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 

คณะที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอนทั้งหมด 18 คณะ ได้แก่ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะอักษรศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์

4. คณะรัฐศาสตร์

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

7. คณะครุศาสตร์

8. คณะนิเทศศาสตร์

9. คณะเศรษฐศาสตร์

10. คณะแพทยศาสตร์

11. คณะสัตวแพทยศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะเภสัชศาสตร์

14. คณะนิติศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสหเวชศาสตร์

17. คณะจิตวิทยา

18. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  1 สำนักวิชา ได้แก่  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

  1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ

  

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
next ​คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSED) มธ

หลักสูตร

GOLDEN TIME EVENT