เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • 17.08.2566

 

A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์           คะแนนที่ใช้ยื่นในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบกลาง หรือที่เราเรียกว่า TCAS นั้นมีทั้งหมด 3 ประเภทหลักคือ TGAT TPAT และ A-Level ซึ่งวิชา A-Level ​ ที่สอบก็พัฒนามาก 9 วิชาสามัญ นั้นเอง เนื้อหาในข้อสอบมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกันบ้าง วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกแนวข้อสอบ 
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
           A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ออกด้วยกันทั้งหมด 3 หัวข้อใหญ่ คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ออกทั้งหมด 6 เรื่อง จำนวน 7-9 ข้อ ดังนี้ 
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
การดำรงชีวิตของพืช
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ ออกทั้งหมด 14 เรื่อง จำนวน 14-16 ข้อ ดังนี้
อะตอมและสมบัติของธาตุ
สารโคเวเลนต์
สารประกอบไอออนิก
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
พอลิเมอร์
ปฏิกิริยาเคมี
สารกัมมันตรังสี
การเคลื่อนที่และแรง
แรงในธรรมชาติ
พลังงานทดแทน
คลื่นกล
เสียง
แสงสี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

3. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ออกทั้งหมด 10 เรื่อง จำนวน 6- 8 ข้อ 
เอกภพและกาแล็กซี
ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศ
โครงสร้างโลก
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ธรณีพิบัติภัย
การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

รูปแบบข้อสอบ 
1. ปรนัย 5 ตัวเลือก (ข้อละ 3.2 คะแนน)
2. เลือกตอบเชิงซ้อน (ข้อละ 4.2 คะแนน)
- ตอบถูกทั้ง 3 ข้อย่อย ได้คะแนนเต็ม 4.2 คะแนน
- ตอบถูก 2 ข้อย่อย ได้คะแนน 2.1 คะแนน
- หากตอบถูกเพียง 1 ข้อย่อยจะไม่ได้คะแนน
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
ตัวอย่างโจทย์ 
1. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากหยุดนิ่ง โดยทุก ๆ 2 วินาที รถคันนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 3.0 เมตรต่อวินาที ตลอดช่วง 10 วินาทีแรก หลังจากนั้นรถคันนี้เคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัว ในช่วง 10 วินาทีแรก รถคันนี้มีขนาดความเร่งเฉลี่ยเท่าใด และในช่วงที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว รถจะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 75 เมตร ในช่วงความเร็วคงตัวนี้

1.ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที
2.ขนาดความเร่งเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 10.0 วินาที
3.ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 2.5 วินาที
4.ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 5.0 วินาที
5.ขนาดความเร่งเฉลี่ย 3.0 เมตรต่อวินาที² เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ 15.0 วินาที

ตัวอย่างคณะที่ใช้คะแนนสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev หอพักนิสิตจุฬา
next ​A-Level ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร