เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​A-Level ภาษาอังกฤษ
  • 17.08.2566

A-Level ภาษาอังกฤษ            ข้อสอบวิชา ​A-Level ภาษาอังกฤษ ที่น้อง ๆ ใช้คะแนนยื่นเข้าสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งวิชา ​A-Level ภาษาอังกฤษ พัฒนามาจากวิชา 9 วิชาสามัญ ซึ่งตัวเนื้อหาและข้อสอบมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกข้อสอบ ​A-Levelาษาอังกฤษกัน

 

โครงสร้างข้อสอบ
1. ทักษะการฟังและการพูด  (Listening and Speaking Skills) จำนวน 20 ข้อ 25 คะแนน
1) เติมบทสนทนาแบบสั้น 12 ข้อ
2) เติมบทสนทนาแบบยาว 8 ข้อ

 

2. ​ทักษะการอ่าน (Reading Skill) จำนวน 40 ข้อ 50 คะแนน
1) โฆษณา 6 ข้อ
2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ  6 ข้อ
3) รายงานข่าว 6 ข้อ
4) ภาพประกอบบทความ  6 ข้อ
5) บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมา ณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 16 ข้อ

 

3. ​ทักษะการเขียน (Writing Skill) จำนวน 20 ข้อ 25 คะแนน
1) เติมบทความให้สมบูรณ์  15 ข้อ
2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์  5 ข้อ

 

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

 

ตัวอย่างโจทย์

Directions:

Choose the best answer to fill in the blanks.

Dialog 1: 

Benz : Hi Bank,_____(1)_____?

Bank : It’s called ‘I’m OK. You’re OK.’ It’s a self-help book.

Benz : _____(2)_____?

Bank : Well, it teaches you about accepting who you are and accepting others

for what they are too. So the relationship is smooth.

 

(1)

1. How late can you be

2. What are you reading

3. Where do you come from

4. Why are you in the library

 

ตัวอย่างคณะที่ใช้คะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาล

คณะอักษรศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์


 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
next ​ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ