เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
​ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • 18.08.2566

ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ          เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในคณะครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนคงนึกถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และก็ยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ทำการเปิดสอนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งในวันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกัน

 

กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เพราะเนื่องจากในสมัยนั้นขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเปิดสอนในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา และเนื่องจากในสมัยนั้นคนนิยมหันไปเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญา  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก

 

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีทั้งหมด 2 วิทยาเขต คือ

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ถือเป็นวิทยาเขตก่อตั้งและเป็นวิทยาเขตแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างคณะที่เรียนประสานมิตร ตลอดหลักสูตร

- คณะทันตแพทยศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ 

- คณะสังคมศาสตร์ 

- คณะศึกษาศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

- คณะเศรษฐศาสตร์

- คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 

- คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

- วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายก 

ตัวอย่างคณะที่เรียนองครักษ์ จ.นครนายก ตลอดหลักสูตร

- คณะพยาบาลศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

- คณะกายภาพบำบัด 

- คณะพลศึกษา

- คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

 

  • #Dek67 #TCAS67 #ALEVEL
prev ​A-Level ภาษาอังกฤษ
next TCAS รอบที่ 1 Portfolio