เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
3 คณะเด่น ลาดกระบัง
  • 24.08.2566

3 คณะเด่น ลาดกระบัง           การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย มีตั้งแต่ในระดับวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัย  น้อง ๆ จะเห็น

ได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีหลายประเภทมาก  สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

ที่มีชื่อเสียง แต่น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันมากนัก วันนี้พี่ mega จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกัน

 

กว่าจะมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

             สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มจากศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้ปรับฐานะเป็น

วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี หลังจากนั้นในปี 2514 ได้มีการก่อตั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขึ้น จนกระทั่งปี 2528 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ และมีชื่อเต็มว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง"

 

3 คณะเด่น ลาดกระบัง1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียง มีความโดดเด่น ไม่แพ้ที่อื่น เป็นคณะที่ก่อตั้งอันดับ

แรก ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะนี้ถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในวิศวกรรมศาสตร์ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนการนำ

ทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ เครื่องจักร สาขาที่น่าสนใจของคณะนี้คือ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน สาขานี้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงาน หรือ 

ระบบของหุ่นยนต์โดยการพัฒนาระบบของเครื่องกล

2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีชื่อเสียงและก่อตั้งเป็นอันดับแรก ๆ ของ

มหาวิทยาลัย คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนการออกแบบ ตั้งแต่ออกแบบโลโก้ แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ไปจนถึงตึกราบ้านช่อง สาขาที่น่าสนใจ

ของคณะนี้คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบตึกราบ้านช่อง น้อง ๆ จะได้เรียนความรู้พื้นฐานทาง

ด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างตึกราบ้านช่องอีกด้วย ถือได้ว่าสาขาวิชานี้เป็นสาขาหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีกหนึ่งคณะที่เปิดสอนเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี คณะนี้น้อง ๆ จะได้เรียนการสอนควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นครูสอนในอาชีวศึกษา หรือสอนในสาขาอุตสาหกรรม สาขา

วิชาที่น่าสนใจของคณะนี้คือ ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการสอนวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ จะได้ทั้งหลักการสอนและความรู้

ทางด้านวิศวกรรม ถือได้ว่าเป็นสาขาที่ผลิตครูวิศวกรรม เทคโนโลยีเลยก็ว่าได้

 

  • #dek67 #TCAS67 #A-Level
prev A-Level สังคมศึกษา
next ทำ TGAT อย่างไรให้ทันเวลา

หลักสูตร