เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
5 หัวข้อ A-Level คณิตประยุกต์ 1 ออกสอบ 100%
  • พี่ mega
  • 08.01.2567

5 หัวข้อ A-Level คณิตประยุกต์ 1 

ที่ออกสอบ 100% 


5 หัวข้อที่ออกสอบ 100% สำหรับ A-Level คณิตประยุกต์ 1

หัวข้อ

ปี 64

ปี 65

ปี 66

โจทย์ประยุกต์ เซตกับความน่าจะเป็น

1 ข้อ

1 ข้อ

1 ข้อ

การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์

1 ข้อ

1 ข้อ

1 ข้อ

การแจกแจงปกติ

1 ข้อ

1 ข้อ

1 ข้อ

ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน

1 ข้อ

1 ข้อ

1 ข้อ

ตัวแปรสุ่ม

1 ข้อ

1 ข้อ

1 ข้อ

 

 

จำนวนข้อสอบ A-Level คณิตประยุกต์ 1 มีทั้งหมด 30 ข้อ ในแต่ละบทจะมีหัวข้อหัวใจของบทที่ออกสอบทุกปี ซึ่งจะมีหัวข้อที่ออกข้อสอบทุกปี

นับจากปี 64 คือ 5 หัวข้อนี้เลย ที่เราเริ่มดูจากปี 64 เพราะเป็นปีที่มีการปรับให้ใช้หลักสูตรใหม่ การเรียนรู้ในหลายบทถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหา เช่น

สถิติ เมทริกซ์ เป็นต้น และมีบทน้องใหม่ที่เข้ามา เช่น ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน และ ตัวแปรสุ่ม เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ทันการเปลี่ยนแปลง

แนวข้อสอบ จำนวนข้อในแต่ละบท ปัจจุบันจะออกโดยเฉลี่ยบทละ 1-2 ข้อ ซึ่งจะมีเพียงบางบทใหญ่ที่ออกถึง 3 ข้อ ซึ่งวนเวียนกันไป แนวทาง

ประยุกต์ในข้อสอบปัจจุบัน จะเน้นประยุกต์ในชีวิตประจำวัน และประยุกต์แบบบูรณาการผสมผสานความรู้ข้ามบท ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานใน

ทุกบทจึงสู้กับข้อสอบปัจุบันได้ ดังนั้น 1 ข้อที่ออกในหัวข้อที่พี่ ๆ Mega เตรียมให้จึงสำคัญและจำเป็นมากต่อการได้คะแนนที่ดีในการสอบ และ

ห้ามลืมว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการทำโจทย์ การเรียนรู้ประกอบการฝึกฝนแบบฝึกหัดจึงอยู่คู่กัน พี่ ๆ มั่นใจ ถ้าน้อง ๆ

Dek67 เตรียมตัวดีย่อมสอบได้คะแนนดีด้วยแน่นอน  

 

ตัวอย่างข้อสอบ 3 ปีล่าสุด

เซต & ความน่าจะเป็น

ปี 64 

โรงเรียนแห่งหนึ่งสำรวจความชอบของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ซึ่งประกอบด้วยฐานวิทยาศาสตร์และฐาน

คณิตศาสตร์พบว่า มีนักเรียนร้อยละ 9 ไม่ชอบกิจกรรมทั้งสองฐาน มีนักเรียนร้อยละ 61 ชอบกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์

มีนักเรียนร้อยละ 35 ชอบกิจกรรมทั้งสองฐาน ถ้าสุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้มา 1 คน แล้วความน่าจะเป็นที่

นักเรียนคนนี้ชอบกิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ เท่ากับเท่าใด (0.65)

ปี 65

จากข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 พบว่า  ความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วย

ไม่มีโรคประจำตัว เท่ากับ 0.75  ความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 60 ปี เท่ากับ 0.20  ความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยมีโรค

ประจำตัวหรือมีอายุมากกว่า 60 ปี เท่ากับ 0.35 ถ้าสุ่มผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มา 1 คน แล้ว

ความน่าจะเป็นที่จะได้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และมีอายุมากกว่า 60 ปี เท่ากับเท่าใด (0.10)

ปี 66

บริษัทแห่งหนึ่งมีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ 2 เครื่อง คือ เครื่อง A และ เครื่อง B จากข้อมูลการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารทั้ง 2

เครื่องนี้ พบว่า  ความน่าจะเป็นที่เครื่อง A เสีย เท่ากับ 0.11  ความน่าจะเป็นที่เครื่อง B เสีย เท่ากับ 0.15  ความน่าจะเป็นที่เครื่อง A หรือ เครื่อง B เสีย เท่ากับ 0.18 ความน่าจะเป็นที่มีเครื่องถ่ายเอกสารไม่เสียอย่างน้อย 1 เครื่อง เท่ากับเท่าใด (0.92)


การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์

ปี 64 

></p><p style=


ปี 65

></p><p style=

 

ปี 66

></p><p style=


 

การแจกแจงปกติ

ปี 64

><u><b style=
ปี 65

><b style=


ปี 66

><b style=


 

ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน

ปี 65

สันติฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน ถ้าสันติ ฝากเงิน

ทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยสิ้นเดือนที่ 1 ฝากเงิน 3,000 บาท และจำนวนเงินที่ฝากในเดือนถัดๆ ไป จะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ฝากในเดือนก่อนหน้า เมื่อสิ้นเดือนที่ 12 หลังจากที่สันติฝากเงินแล้ว สันติจะมี เงินรวมทั้งหมด

กี่บาท


ปี 66

โต้งกู้เงินจากวินเพื่อการลงทุนจำนวน 200,000 บาท โดยโต้งทำสัญญากับวินว่าจะชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด ในอีก

2 ปีข้างหน้า และวินกำหนดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี เมื่อครบ 2 ปีตาม สัญญา โต้งขอเลื่อน

เวลาชำระออกไปอีก 1 ปี โต้งและวินจึงได้ทำสัญญาฉบับใหม่ โดยกำหนดให้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ทั้งหมดจาก 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นยอดเงินกู้ในสัญญาฉบับใหม่นี้ และปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็น 3% ต่อปี โดยคิด ดอกเบี้ยแบบทบต้นทุก 6 เดือน เมื่อ

ครบกำหนด 1 ปีตามสัญญาฉบับใหม่ โต้งจะต้องชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ทั้งหมดกี่บาท


ตัวแปรสุ่ม

ปี 64

ชุดตรวจ A ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมา พบว่า มีความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ โดยชุดตรวจ A ใช้ตรวจกับผู้ป่วย โควิด-19

ทุก ๆ 100 คน ผลการตรวจจะผิดพลาดจำนวน 1 คน (ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19) ถ้านักวิจัยได้ใช้ชุดตรวจ A ตรวจผู้ป่วย

โควิด-19 จำนวน 15 คน ดังกล่าวอีกครั้ง แล้วความน่าจะเป็นที่ผลการตรวจนี้จะเกิดความผิดพลาดเพียงคนเดียวเท่ากับ

เท่าใด


ปี 65

ในการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรง 2 ลูกพร้อมกัน จำนวน 9 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋า มากกว่า

10 จำนวน 2 ครั้ง เท่ากับเท่าใด

ปี 66

จากข้อมูลเกี่ยวกับอาการแพ้วัคซีนชนิดหนึ่ง พบว่า ความน่าจะเป็นที่ผู้รับการฉีดวัคซีนแต่ละคนจะมีอาการแพ้ เป็น 0.0002

ถ้านักวิจัยสุ่มผู้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้จำนวน 500 คน ที่เป็นอิสระกัน แล้วความน่าจะเป็นที่ผู้รับการ ฉีดวัคซีนจะมีอาการแพ้

ไม่เกิน 1 คน เท่ากับเท่าใด​​​

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

  • #ALevel
  • #dek67
  • #TCAS67
prev บัญชี - บริหาร ธรรมศาสตร์ ปรับเกณฑ์การสอบเข้า
next สรุปการใช้โจทย์ Wh? Question

หลักสูตร