เรียนพิเศษ ติวสอบ ออนไลน์ กวดวิชาติวเตอร์อันดับ 1 | Megastudy

megastudy

หาวิชาที่ต้องการค่ะ

ข้อมูลการศึกษา

HOT News บทความที่คุณต้องการทั้งหมด
จิตวิทยา จุฬา
 • พี่ mega
 • 18.04.2567
​​

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จิตวิทยาในภาพจำของคนทั่วไปอาจเป็นเพียงการอ่านใจคนหรือการสะกดจิต แต่จริง ๆ แล้วจิตวิทยามุ่งเน้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการคิด พฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจของมนุษย์เป็นหลัก โดยศึกษาทั้งสาเหตุ ที่มา และกระบวนการเกิดความคิด พฤติกรรม

อารมณ์ รวมไปถึงการจัดการกับการแสดงออกทางความคิด หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์อีกด้วย ภาพรวมแล้วจิตวิทยามีหลากหลาย แขนง ซึ่งแบ่งตามสิ่งที่มุ่งเน้นในการศึกษา 

 

โดยในคณะจิตวิทยา จุฬาจะมีการเรียนวิชาพื้นฐานของจิตวิทยาแต่ละสาขาในช่วงปี 1-2 จากนั้นจะสามารถเลือกวิชาที่สนใจได้ด้วยตนเอง

โดยมีทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ จิตวิทยาปริชาน (Cognitive), จิตวิทยาการปรึกษา (Counselling Psychology), จิตวิทยาพัฒนาการ

(Devlopmental Psychology) และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O Psychology) 

 


 

 

 • จิตวิทยาปริชาน (Cognitive) ;

  • ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด ความทรงจำ การเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการใช้ภาษา ผ่านการสังเกตพฤติกรรมและศึกษา ​กระบวนการที่เกิดในสมอง และอธิบายผ่านทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึ่งเชื่อมโยงกับสาขาประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) 

  • อาชีพ ; นักจิตวิทยาปริชาน, นักพัฒนา AI, นักวิจัย, นักประสาทจิตวิทยา


 • จิตวิทยาการปรึกษา (Counselling Psychology) ;

  • เน้นการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถข้ามผ่านปัญหาทางใจที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะซึมเศร้า การปรับปรับตัว ความเครียด ความกังวล โดยจะทำงานกับผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยจะมีทั้งการเข้ารับ บริการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

  • อาชีพ ; สามารถทำงานได้ทั้งในองค์ สถานศึกษา ศูนย์สุขภาพจิต หรือเปิดบริการด้วยตนเองได้เช่นกัน 

 

 • จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) ;

  • เน้นการประเมินอาการ การรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติและความเจ็บป่วยทางจิต โดยใช้วิธีการบำบัดที่อ้างอิงมาจากทฤษฎี และการวิจัยต่าง ๆ โดยจะมุ่งเน้นรักษาเยียวยาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต โดยจะมีการทำงาน ร่วมกับแพทย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักกิจกรรมบำบัด อาจมีการทำงานร่วมกับภาครัฐในบางกรณีเพื่อการดูแลผู้ที่มี ความผิดปกติอย่างครอบคลุม 

  • อาชีพ ; .นักจิตวิทยาคลินิกจะต้องผ่านการจบปริญญาสาขาจิตวิทยาคลินิก และผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพก่อน

 

 • จิตวิทยาพัฒนาการ (Devlopmental Psychology) ;

  • ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งศึกษาทั้งพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมไปถึงสาเหตุการเกิดปัญหาและการจัดการปัญหาในแต่ละช่วงวัย 

  • อาชีพ ; ครูแนะแนว นักจิตวิทยาพัฒนาการ และงานทางด้านจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ

 

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O Psychology) ;

  • เน้นการนำทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพของบุคลากรและ พัฒนางานในองค์กร ซึ่งจะส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานให้คนทำงานได้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ ผลประกอบการดีขึ้นไปด้วย

  • อาชีพ ; นักทรัพยากรมนุษย์, Recruiter, Head hunter

นอกจาก 5 สาขาจิตวิทยาแล้ว การเรียนในคณะยังเน้นไปที่สถิติและการทำวิจัยทางจิตวิทยาซึ่งสามารถนำต่อยอดเป็นอาชีพอื่น ๆ ได้ ในอนาคต เช่น Data ananlyst

พี่ mega
mentor

พี่ๆคอยให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของการเรียนและสอบให้กับน้อง ๆ

prev หมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์
next กายภาพบำบัด